PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo,

Poniżej udostępniamy Państwu dokument zawierający procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w trakcie epidemii COVID-19.

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w trakcie epidemii COVID-19 dla Młodych Studentów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa a tym samym określa czynności związane z obsługą administracyjną Młodych Studentów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich Studentów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników oraz inne osoby korzystające z usług, jak również osoby współpracujące i przebywające na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu przestrzennego i środków higieny przy jednoczesnym ograniczaniu kontaktu dla użytkowników Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Wypełnienie zaświadczenie na temat stanu zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach, które każdorazowo składane jest przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Młodego Studenta lub obecnego rodzica/opiekuna prawnego zakażenie COVID-19.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu przestrzennego i środków higieny przy jednoczesnym ograniczaniu kontaktu dla użytkowników Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

 1. W zajęciach udział mogą brać jedynie dzieci zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Muszą być to osoby, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 10 dni przed dniem organizacji zajęć.
 2. Od osób przyprowadzających oraz odbierających dziecko z zajęć realizowanych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wymagane jest posiadanie indywidulanych środków osłony nosa i ust, dezynfekcji rąk specjalnym płynem a także zachowanie dystansu przestrzennego od pozostałych dzieci oraz rodziców (min. 1,5 metry).
 3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są w budynkach w których odbywać się będą zajęcia (przy wejściu do budynku).
 4. Ustala się limit osób przebywających w salach wykładowych w zależności od metrażu powierzchni.
 5. Każda z sal wykładowych udostępnia w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób przebywających jednocześnie.
 6. Zaleca się skrócenie czasu przebywania w Sali wykładowej do minimum.
 7. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 8. Zaleca się przyprowadzenie i odbieranie dziecka przez jedną tą samą osobę (bez osób towarzyszących). Jednocześnie rekomenduje się zrezygnowanie z odprowadzania i odbierania dziecka przez osoby starsze powyżej 60 roku życia.

§4

Wypełnienie zaświadczenie na temat stanu zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach, które każdorazowo składane jest przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. Przed każdymi zajęciami prowadzonymi w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wypisać deklarację dotycząca stanu zdrowia dziecka.
 2. Oświadczenie musi zostać dostarczone do Koordynatora Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
 3. Informacje zawarte w deklaracji muszą być zgodne z obecnym stanem zdrowia dziecka.
 4. Jednocześnie składając deklaracje rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku przed wejściem na salę w której odbywać się będą zajęcia.

§5

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Młodego Studenta lub obecnego rodzica/opiekuna prawnego zakażenie COVID-19.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (taki jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka) osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Powinna zostać poinformowana o dalszych działaniach w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Zostanie ustalony obszar, w którym poruszała się i przebywała taka osoba, przeprowadzone zostanie rutynowe sprzątanie zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w sali, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo zawieszony w prawach do korzystania z zajęć.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy www.uniwersytet.byd.pl oraz Facebooku Uniwersytetu Dziecięcego WSG.

Procedura wchodzi w życie 1 października.

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA - WERSJA DO POBRANIA

Bardzo proszę Rodziców Młodych Studentów Uniwersytetu Dziecięcego o zapoznanie się z jego treścią. Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do zaleceń w trosce o wspólne dobro.

 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  bud. A, I piętro, pokój 101

 • rodzinka@byd.pl

 • 52 567 00 91

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI