Książki dla rodziców i nauczycieli

Tytuł: Uniwersytet dla dzieci

Autor: Przemysław Ziółkowski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-65507-00-6

Publikacja podejmuję próbę wyjaśnienia pojęć innowacji, twórczości a także kreatywności w kontekście działań realizowanych przez uczelnie wyższe, na rzecz najmłodszych dzieci i młodzieży. Autor skupia się także na przedstawieniu przykładów praktyki edukacyjnej dotyczącej kształcenia ustawicznego. Obszarem na którym skupia się autor książki są Uniwersytety Dziecięce, przedstawione jako przykłady innowacji pedagogicznych, skierowanych na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności dziecięcej. Książka przedstawia zatem historię ewaluacji Uniwersytetów Dziecięcych, jego główne cele, podejmowane działania. Zostaje także przedstawiona charakterystyka Uniwersytetów Dziecięcych w Polsce. Autor zwraca uwagę także na możliwości zaprezentowania wielu ciekawych dziedzin nauki kultury, budzenie i rozwijanie nowych zainteresowań a także na sposoby aranżowania zajęć. Publikacja jest dedykowana każdej osobie, która chce przyczynić się do innowacyjnego i ciekawego rozwoju młodego pokolenia w Polsce.

Książka do pobrania tutaj.
Tytuł: Pedagogizacja rodziców – potrzeby i uwarunkowania.

Autor: Przemysław Ziółkowski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-64628-44-3

Przedstawione w książce zagadnienia nawiązują do idei potrzeb i uwarunkowań związanych z szeroko rozumianą pedagogizacją rodziców. Wprowadzenie zawiera ewaluację terminu rodzina, jak również jej funkcje, typy oraz problemy wynikające z wychowania dziecka. Zostają przedstawione obszary kompetencji, w które powinien być wyposażony każdy obecny - bądź przyszły rodzic. W części głównej publikacji przedstawione są praktyczne rozstrzygnięcia związane z współczesnym życiem. Podręcznik prezentuje także najlepsze ścieżki adaptacji do nowej powinności taką jest w tym wypadku rola opiekuna; pokazuje w jaki sposób należy przygotować się na zmianę dotychczasowego trybu życia. W publikacji zostaje zaprezentowana istota komunikacji i relacji społecznych, które znacząco wpływają na rodzinę – głównie w relacji z dziadkami. Autor dokonuje szczegółowej charakteryzacji zjawiska pedagogizacji rodziców, prezentuje także rolę i istotę współpracy opiekunów z placówką edukacyjną. Ze względu na tematyką książki odbiorcami mogą być nie tylko rodzice oraz nauczyciele-wychowawcy, którzy wiążą swoją pracę zawodową z edukacją rodziców w zakresie wychowania dzieci ale także studenci kierunków pedagogicznych, którzy na tym etapie edukacji potrzebują jasnych wskazówek i narzędzi pomocnych w przyszłej pracy zawodowej. 


Tytuł: Trening kompetencji rodzicielskich – zbiór scenariuszy zajęć z rodzicami dla pedagogów i psychologów

Autor: Dominika Haller, Marta Herzberg, Jan Hibner, Alicja Kozubska, Alina Matlakiewicz, Ludmiła Zając-Lamparska, Mirosława Żmudzka, Przemysław Ziółkowski

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64628-49-8

Podręcznik stanowi opracowanie zawierające 55 scenariuszy zajęć kształtujących kompetencje wychowawcze. Ze względu na szeroki zakres materiałów autorzy dokonali podziału na moduły. Zaproponowane szkolenia kształtują umiejętności z zakresu między innymi inteligencji intrapersonalnej oraz interpersonalnej, które odgrywają kluczową rolę nie tylko podczas wychowania ale także w procesie egzystencji w środowisku społecznym oraz rodzinnym. Ze względu na pełnioną rolę w społeczeństwie, wykonywany zawód oraz zmiany społeczne przedstawione zestawienie może ulegać zmianom.

Książka do pobrania tutaj

  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    bud. A, I piętro, pokój 101

  • rodzinka@byd.pl

  • 52 567 00 91

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI